Visie van onze afdeling

Visie op de werking van Davidsfonds Aartselaar

Davidsfonds Aartselaar sluit zich aan bij de principes van Davidsfonds Nationaal voor een verdraagzame maatschappij met respect voor andere culturen.

Het heeft geen zin te blijven stilstaan bij het verleden. Vlaanderen was toen een achtergestelde regio die moest vechten voor zijn eigenheid. Het Davidsfonds stond daarbij steeds op de barricaden voor de ontvoogding van Vlaanderen.

Ook nu nog mag het zijn Vlaamse roots niet verloochenen, maar dan wel in het Vlaanderen van vandaag. Wij staan niet achter slogans die niet meer eigentijds zijn.

Ondertussen evolueerde onze maatschappij naar een multiculturele samenleving. Wie dat negeert of bestrijdt leeft in een andere wereld. Mensen met een andere culturele achtergrond zijn bij Davidsfonds Aartselaar welkom voor zover zij onze basisdoelstellingen mee onderschrijven.

Wij moeten wel waakzaam zijn om die doelstellingen te blijven koesteren: mensen samenbrengen door het beleven van cultuur, kunst en taal, dat is wat wij uitdrukkelijk beogen.

Ik heb mij verder laten inspireren door de toespraak van onze nationaal voorzitter Peter De Wilde n.a.v. het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Hij kon niet beter verwoorden met welke visie Davidsfonds Aartselaar zich laat inspireren in haar werking.

De laatste maanden en jaren staat het bouwproject van een sterk en slagkrachtig Vlaanderen stevig onder druk. Er is dringend nood aan een politieke cohesie waarbij op een eenvormige, volwaardige manier aan politieke discussie, consensus en beleidsvorming wordt gedaan. We mogen daarbij niet toegeven aan de sirenenzang van extremisten. Het Davidsfonds heeft in zijn geschiedenis meermaals mee aan de kar getrokken om de Vlaamse socio-economische cohesie via meer zelfbestuur te helpen verwezenlijken.

Om dat te bereiken is het van groot belang dat we als maatschappij blijven leren, met en van elkaar. Letterlijk dezelfde taal spreken en figuurlijk elkaar verstaan is hier een absolute voorwaarde. Een Vlaanderen dat haar eigen taal(onderwijs) verwaarloost geeft op termijn alle hoop op een eigen levendige, waardevolle cultuurgemeenschap op. Het is niet je stamboom, huidskleur, ideologische overtuiging of maatschappelijke status die maken dat je thuis ‘Vlaanderen’ mag heten, of dat je je ‘Vlaming’ mag noemen. Het is wel de wil om je positief te verbinden aan mensen met wie je een plek deelt waar je je thuis voelt en met wie je een taal deelt die iedereen dezelfde kansen biedt; het is wel je bereidheid om de fundamenten van onze samenleving te beschermen en actief uit te dragen; het is wel je mateloze respect voor ieders culturele achtergrond.

De promotie van de Nederlands taal blijft daarbij een belangrijke motor, een essentieel instrument voor wie zich aan onze gemeenschap wil verbinden. Taal blijft het belangrijkste bindmiddel tussen al wie in Vlaanderen leeft. Het biedt meer dan ooit kansen aan mensen op zelfredzaamheid en engagement.

Wat men ook mag beweren, Vlaanderen heeft altijd al de blik op de wereld gericht en is daardoor al eeuwen een kruispunt waar mensen van verschillende afkomst, overtuiging of geloof mekaar hebben getroffen.

Wij moeten blijven opkomen voor onze taal, de integratie van die taal voor nieuwkomers, tegen de verengelsing en de uitwassen van de globalisering, voor onze cultuur en dat zonder de bekrompenheid van het terugplooien op zichzelf door angst, aversie en vervreemding. Die vervreemding heeft binnen het Davidsfonds geen toekomst.

Wij kijken met Davidsfonds Aartselaar vooruit om, met iedereen die onze visie onderschrijft, ons steentje bij te dragen tot het verspreiden van onze Vlaamse eigenheid en cultuur. Daarom hopen wij ook dat onze activiteiten op minstens evenveel belangstelling kunnen blijven rekenen als in het recente verleden het geval was.

Paul Reyniers

Voorzitter Davidsfonds Aartselaar namens het voltallige bestuur

Januari 2021   


Laten we samen wat bouwen.